ایران ، تهران

64085 - 021

  info@chaparnet.com

EN :

قوانین و ظوابط

• گواهی تصدی حمل : سندی است به منزله و موید قرارداد حمل که به موجب آن متصدی حمل مسئولیت عملیات حمل کالای مندرج در آن را طبق شرایط حاضر عهده دار میشود .
• متصدی حمل(بارفرابر) : که اختصاراً " متصدی " نامیده میشود شخصی حقوقی است که قرارداد حمل کالا – و حسب مورد خدمات مرتبط – را با مشتری امضا و مسئولیت آنرا قبول می نماید .
• فرستنده با مشتری : شخصی است که با امضا" گواهی تصدی حمل " آنرا به منزله قرارداد – و یا حسب مورد سایر خدمات مرتبط – پذیرفته یا تائید می نماید .
• گیرنده : شخصی است که حق دریافت کالا از متصدی یا نماینده او را دارد .
• در ید اختیار : به معنی تحویل گرفتن کالا در مبدا قید شده در " گواهی تصدی حمل " و قبول آن برای حمل توسط متصدی است .
• کالا : به معنی هر نوع مال است منجمله حیوانات زنده ، لوازم حمل از قبیل کانتینرو پالت و لوازم مشابه به شرطی که این لوازم متعلق به متصدی نباشد
1-صدور گواهی تصدی حمل :
1-1با صدور این سند متصدی متعهد می گردد که :
الف) شخصاً یا تحت نام او ترتیب حمل از محل در اختیار گرفتن کالا تا تحویل آن به شرح مندرج در گواهی تصدی حمل داده شود .
ب) به موجب مفاد شرایط حاضر قبول مسئولیت می نماید .
1-2 طبق شرایط حاضر ، متصدی نسبت به فعل مستخدمین و نمایندگان خود در حیطه وظایف محوله و یا هر شخص -دیگری که متصدی از خدمات آنها برای حمل و نقل کالای مورد سند مزبور استفاده مینماید مسئول است ، به آن نحو که فعل یا ترک فعل از خود وی سر زده باشد
2- قابل معامله بودن گواهی تصدی حمل :
2-1- این سند قابل معامله است مگر (غیر معامله) در روی آن درج شده باشد این سند مبین مالکیت کالا است و دارنده آن حق دارد کالای موضوع سند مزبور را دریافت و یا ظهر نویسی کالای موضوع آن را به شخص دیگری واگذار نماید .
2-2-اطلاعات مندرج در سند مزبور دلیل موجهی است بر در اختیار گرفتن کالای مشروحه در آن طبق اطلاعات یاد شده مگر آنکه خلاف آن با عبارتی چون " توزین ، شمارش و بارگیری توسط فرستنده بسته و یا عبارت مشابه که در متن سند قید یا چاپ شده تصریح شده باشد به هر حال دلایل مغایر وقتی که (گواهی تصدی حمل ) صادره به گیرنده کالا واگذار شده باشد از درجه اعتبار ساقط است .
3-کالای خطرناک
3-1-فرستنده ( وفق قوانین ملی و یا معاهدات بین المللی ناظر بر کالاهایی که ماهیت خطرناک دارند بایستی در هر حال متصدی را قبل از آنکه مبادرت به دریافت کالا نموده باشد به طور مکتوب از ماهیت دقیق خطر و اقدامات احتیاطی که باید معمول دارد مطلع نماید .
3-2-هر گاه چنین اطلاعاتی در اختیار متصدی قرار نگرفته و یا از ماهیت خطرناک کالا آگاه نشده باشد در هر زمان که این قبیل کالاها برای جان و مال افراد خط آفرین گردد متصدی می تواند هر جا که لازم باشد بنا به اقتضا آنرا تخلیه امحا و یا خنثی سازد بدون آنکه مکلف به پرداخت غرامت باشد مشتری موظف است هر گونه ضرر و زیان از خسارت وارده از این بابت را جبران نماید .
4-شرح بسته بندی کالا
4-1-فرستنده باید صحت مشخصات مربوط به ماهیت کلی ، شماره ، وزن ، حجم ، مقدار و حسب مورد خصلت خطرات کالایی را که خود و یا شخصی از طرف وی جهت درج در ( گواهی تصدی حمل ) در اختیار متصدی قرار میدهد برای وی تضمین نماید ، در غیر این صورت مسئول جبران ضرر و زیان خسارت و هزینه های ناشی از عدم صحت و دقت مشخصات می باشد .
4-2- هر گاه بسته بندی کالا و یا بارگیری و بارچینی آن در داخل کانتینر یا لوازم مشابه حمل از طرف مشتری و از طرف وی ، به جز متصدی انجام گرفته باشد متصدی مسئولیتی بابت فقدان خسارت و هزینه های ناشی از عمل مشتری یا نقص لوازم حمل تعبیه شده توسط وی ندارد و مشتری باید ضرر و زیان و خسارت وارده بر متصدی از این بابت را برای وی جبران نماید .
5- مسئولیت و تعهدات متصدی
5-1-مسئولیت متصدی طبق شرایط حاضر محدود به فاصله زمانی بین دریافت کالا تا تحویل آن می باشد .
5-2-متصدی بابت فقدان و خسارت وارده به کالا و همینطور تاخیر در حمل در صورتیکه وقایع منجر به فقدان و خسارت و یا تاخیر در تحویل در مدتی که کالا طبق بند 5-1 در اختیار وی بوده است رخ دهد مسئول است مگر آنکه اثبات نماید از جانب او و یا نمایندگان و یا مستخدمین او و یا اشخاصی که برای اجرای قرارداد تصدی حمل از خدمات آنان استفاده نموده است تقصیر یا خطایی رخ نداده است .
5-3-تاخیر در تحویل وقتی مصداق میابد که کالا در مهلت مشخص مورد توافق و در صورت فقدان با در نظر گرفتن شرایط در مهلتی که عرفاً کالا باید تحویل میشد به مقصد نرسیده باشد .
5-4-هرگاه کالا ظرف مدت 90 روز از تاریخی که در بند 5-3 گفته شد تحویل نشده باشد مدعی یا ذینفع کالا می تواند آنرا مفقود شده تلقی نماید .
5-5-هرگاه متصدی ثابت نماید که با در نظر گرفتن شرایط یک یا چند عامل از عوامل زیر در فقدان یا خسارت وارده بر کالا ذیمدخل بوده است از مسئولیت مبری است مگر آنکه مدعی خلاف آنرا ثابت نماید :
الف ) فعل یا ترک فعل مشتری و یا هر شخصی – به غیر از متصدی – که از جانب مشتری یا شخصی که متصدی کالا را از او تحویل گرفته عمل نموده باشد .
ب ) نقص و نارسایی در وضعیت بسته بندی ، علائم و شماره ها
ج )جا به جایی ، بارگیری ، بارچینی یا تخلیه کالا که توسط مشتری یا نمایده وی انجام شده باشد .
د )عیب ذاتی کالا
ه ) اعتصاب ، تعطیل ، شورش و بلوا توقف و یا امتناع از کالا و فورس ماژور و قوه قهریه

6-محدودیت تعهدات متصدی
6-1-ارزش کالا براساس قیمت جاری بورس یا قیمت روز بازار و در غیر این صورت طبق ارزش کالایی با همان نام و کیفیت تعیین می گردد . تهعدات متصدی از این بابت تحت هیچ شرایطی از ارزش اظهار شده محموله توسط فرستنده مندرج در گواهی تصدی حمل تجاوز نخواهد کرد.
6-2-هرگاه مشتری یا شخصی که از جانب او عمل می نماید ماهیت و ارزش کالا را اضهار و متصدی آنرا پذیرفته و در ( گواهی تصدی حمل ) درج نمده باشد ارزش اظهار شده ملاک خواهد بود .
6-3-در مواردی که متصدی بابت ضر و زیان ناشی از تاخیر در تحویل و هر گونه خسارت سوای مورد فقدان و خسارت کالا مسئول شناخته شود تعهدات او از معادل کرایه حمل تجاوز نخواهد کرد .
6-4- وقتی که کانتینر ، پالت و یا سایر لوازم حمل با بیش از یک بسته پر شده باشد و تعداد آنها در ( گواهی تصدی حمل ) درج شده باشد تعداد بسته ها و در غیر اینصورت چنین لوازم حملی یک بسته و یا یک واحد محسوب خواهد شد .
6-5- مجموع تعهدات متصدی در هر حال از حد تعهدات ناظر بر فقدان و یا خسارت کلی کالا طبق بند6-1 تجاوز نخواهد کرد.

7-روش و مسیر حمل
متصدی در انتخاب روش، وسیله و مسیر حمل مختار است مگر آنکه از مشتری دستور کتبی مشخص دریافت و آنرا قبول نموده باشد .

8-تحویل
8-1-تحویل کالا وقتی قطعیت میابد که کالا موضوع این سند در اختیار گیرنده یا نماینده او گذارده شده و یا به ایشان تحویل گردیده ، یا هرگاه کالا می باید به موجب قانون یا مقررات آمره در محل تحویل به مقام یا شخص دیگری تحویل می گردید به شخص مزبور یا در محل دیگری که متصدی مجاز بوده است مشتری یا ذینفع کالا را برای تحویل گرفتن کالا فراخواند ، تحویل شده باشد .
8-2-هرگاه حمل کالای موضوع این سند با مانع یا خطر ، از جمله شرایط ناشی از شرایط خود کالا مواجه گردد که ناشی از غفلت متصدی یا شخصی که وی از خدمات آنها برای اجرا قرارداد مورد تصدی خود استفاده می نماید نموده باشد و نتوان با مساعی معقول از آن اجتناب نمود متصدی می تواند حمل کالا را متوقف و آنرا در محلی که میسر و به نظر وی مطمئن باشد به مشتری یا ذینفع تحویل نماید در این حالت قطعی تلقی شده و مشتری بایستی کرایه و هر گونه هزینه اضافی ناشی از شرایط یاد شده را به متصدی پرداخت نماید .
8-3-مهلت اخطار کتبی به متصدی در مورد خسارت و یا کسر کالا هنگام تحویل میباشد.
8-4- در صورت بروز خسارت طبق بند 8-2 مشتری موظف به ارائه اسناد مثبته حداکثر ظرف 48 ساعت میباشد.

9-کرایه و هزینه ها
9-1پرداخت هزینه حمل اعم از پیشکرایه و پسکرایه بایستی بدون کم و کسر تعویق و تهاتر بابت هر گونه ادعای طلب انجام پذیرد کرایه حق مکتسبه متصدی در زمانی که کالا را در اختیار گرفته محسوب می شود و قابل استرداد نیست در غیر اینصورت متصدی حق گرو برداری کالا و هر گونه اسناد مربوط به آنرا دارد .
9-2کلیه مالیاتها عوارض و مخارج و سایر هزینه های مرتبط با کالا به عهده مشتری است و در مواردی که وسایط و تجهیزات توسط متصدی تامین شده باشد مشتری باید تمامی خسارت معطلی و هزینه هایی را که ناشی از قصور یا غفلت مشتری بوده به وی پرداخت نماید .
9-3متصدی مسئول بیمه باربری کالا نیست مگر آنکه بین وی و مشتری به نحو دیگری توافق کتبی به عمل آمده باشد .

10-مرور زمان
در صورت عدم توافق به نحو دیگر چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ تحویل کالا یا تاریخی که به موجب بند8-3 کالا باید تحویل می گردید . علیه متصدی اقامه دعوی نشده باشد وی از هرگونه مسئولیتی مبری است .

11-کابرد در موارد عرف و شرایط حاکم
11-1 شرایط حاضر در کلیه دعاوی علیه متصدی ،مستخدمین، نمایندگان و پیمانکاران وی که ناشی از اجرای قرارداد به موجب این سند کاربرد دارد اعم از اینکه این دعاوی مبتنی برقرارداد باشد یا عرف و ضمان قهری
11-2شرایط حاضر فقط در صورتی نافذ است که با قوانین مصوب ملی ناظر بر حمل و نقل کالا و قرارداد حمل که این سند موید آن است مغایر نباشد مواردی که در این شرایط پیش بینی نشده باشد تابع قوانین یاد شده خواهد بود .

12-مراجع قضایی و قانونی ناظر
علیه متصدی فقط در جایی که محل کار وی به استناد گواهی تصدی حمل صادره در آنجا قراردارد میتوان اقدام قانونی به عمل آورد و تابع قانونی کشور محل فعالیت متصدی می باشد طرفین میتوانند اختلافات خود را از طریق داوری در مراجع صنفی مرتبط حل و فصل نمایند .