ایران ، تهران

64085 - 021

  info@chaparnet.com

EN :

رویدادها

این شرکت جهت پیشبرد عملکرد خود در نظر دارد فعالیتهای از پیش تعیین شده خود را طبق جدول زمانبندی در اختیار کلیه عزیزان قرار دهد، ما هر روز شما را در جریان دقیق تمامی آنها خواهیم گذاشت .
لذا خواهشمند است رویدادهای ما را هفتگی دنبال بفرمائید.
قبلاً از حسن انتخاب و توجه شما کمال امتنان و تشکر را داریم.

این شرکت جهت پیشبرد عملکرد خود در نظر دارد فعالیتهای از پیش تعیین شده خود را طبق جدول زمانبندی در اختیار کلیه

عزیزان قرار دهد، ما هر روز شما را در جریان دقیق تمامی آنها خواهیم گذاشت .

لذا خواهشمند است رویدادهای ما را هفتگی دنبال بفرمائید.

قبلاً از حسن انتخاب و توجه شما کمال امتنان و تشکر را داریم.