منو

ردیف نام نمايندگي نام نماینده آدرس شماره ثابت شماره موبایل ایمیل
1 مشهد آقای مرادیون مشهد - خیابان کوشش ۴۴ - قطعه دوم ۰۵۱-۳۳۸۷۳۱۳۲ ۰۹۰۲۷۶۲۰۰۵۵
۰۹۰۲۷۶۲۰۰۵۶
۰۹۰۲۷۶۲۰۰۵۸
[email protected]
2 مشهد آقای واحدیان مشهد، بلوار پیروزی، نبش پیروزی 58 دفتر کالارسانان چاپار ۰۵۱-۳۸۹۱۰۰۸۸
۰۵۱-۳۸۹۱۰۰۹۹
۰۹۰۳۱۱۰۵۵۰۱
۰۹۱۵۸۲۸۶۹۸۰
[email protected]
3 نیشابور آقای توزنده جانی نیشابور - تقاطع بلوار فضل و غزالی -نبش میدان شهدای آتشنشان ۰۵۱۴۲۶۱۴۷۴۸ ۰۹۱۵۹۱۹۹۱۱۴
۰۹۳۳۷۱۷۹۱۱۴
[email protected]
4 مشهد آقای ابتهاجی مشهد - شهرک صنعتی توس - تالش شمالی - تالش شمالی 3 فاز خدماتی - پلاک41 - ۰۹۱۵۱۲۱۳۶۴۵ [email protected]
5 سبزوار آقای صانعی سبزوار- میدان رازی- نبش رازی جنوبی ۱۸-نمایندگی چاپار ۰۵۱-۴۴۶۷۶۲۸۴ ۰۹۳۵۳۳۸۲۴۰۱
۰۹۹۱۶۶۶۶۴۰۳
[email protected]
6 قوچان آقای حسین لو قوچان - خیابان حافظ - نرسیده به کمربندی - رو به رو مجتمع کوثر - پلاک ۹ - دفتر چاپار . ۰۹۱۵۸۰۶۴۶۲۰
۰۹۳۹۱۳۹۹۶۶۹
[email protected]
7 مشهد آقای حیدرزاده مشهد-رباط طرق-خیابان ابریشم-نبش ابریشم ۱-نمایندگی چاپار ۰۵۱-۳۳۶۶۶۵۹۹ ۰۹۰۱۳۵۸۲۹۲۶ [email protected]
8 تربت حیدریه-کاشمر-فیض آباد آقای میرزایی تربت حیدریه - خیابان فردوسی - بین فردوسی ۲۲و ۲۴ - نمایندگی چاپار ۰۵۱-۵۲۲۴۲۲۷۲ ۰۹۱۵۰۹۵۰۰۲۴
۰۹۱۵۴۴۱۱۱۶۹
[email protected]
9 گناباد خانم شریفی خراسان رضوی-گناباد-خیابان شهدا- بین شهدا۶ و۱/۶ -پلاک۶۶- نمایندگی چاپار ۰۵۱-۵۷۲۵۹۷۱۴ ۰۹۰۲۴۰۸۷۹۰۵
۰۹۳۶۱۱۸۴۵۱۴
[email protected]
10 مشهد آقای نخعی سیار . ۰۹۳۳۹۹۴۷۸۰۳
۰۹۱۵۳۵۹۰۵۲۳
[email protected]
11 مشهد آقای بیگی مشهد-بلوار رسالت بین ۲۸و۳۰- دفتر چاپار . ۰۹۱۵۵۳۰۰۵۶۴
۰۹۳۶۲۴۱۹۷۴۵
[email protected]
12 سرخس خانم نیکی زاده سرخس - بلوار امام رضا - امام رضا ۱۴ - نمایندگی چاپار ۰۵۱-۳۴۵۲۴۱۵۶ ۰۹۳۵۱۷۳۵۰۰۶
۰۹۳۵۱۷۳۹۰۰۶
[email protected]
13 مشهد آقای حسینی مشهد - قاسم آباد - نبش ادیب 34 -پلاک 486 نمایندگی چاپار ۰۵۱۳۶۲۰۴۱۹۹ ۰۹۰۲۷۱۰۵۷۰۲
۰۹۹۴۰۸۵۴۰۴۵
[email protected]