منو

محاسبه کرایه حمل مرسوله

توجه : ارزش کالا صرفا جهت بیمه کردن بار می باشد و همچنین در صورتی که فرستنده مایل باشد ارزش کالا از گیرنده دریافت خواهد شد.