شرکت کالارسانان چاپار
فرم ثبت اطلاعات پیمانکاران
نام و نام خانوادگی *
شماره همراه *
کد ملی *
نام پدر *
محل صدور *
استان *
شهرستان *
میزان تحصیلات *
آدرس پستی *
کد پستی *
نوع مالکیت *
مساحت ملک به متر *
نام شرکت مشغول به کار *
زمینه کاری فعالیت *
هدف از انتخاب کالارسانان چاپار *
توان سرمایه گذاری (ریال) *