قوانین و مقرارت
منو

شرکت کالارسانان چارپا با استناد به قوانین جاری و مدون کشور اقدام به فعالیت در راستای حمل و نقل کالا ابتداً به استناد قانون تجارت مصوب سال 1311 باب هشتم با عنوان قرارداد حمل و نقل از ماده 377 الی 394 این قانون برای رعایت حقو ق مشتریان خود اعمال مقررات می نماید و در موارد سکوت این قانون به استناد قانون مدنی و آئین نامه حمل ونقل داخلی کالا اقدام به تنظیم قرارداد های خود می نماید که به اختصار توضیح دادخواهد شد.

  •   متصدی حمل ونقل: کسی است که درمقابل اجرت ،حمل اشیاءرا به عهده می گیرد.
  •   ارسال کننده : کسی است کالا یا محموله ای را به متصدی حمل و نقل تحویل نموده تا به مرسل الیه تحویل نماید
  •   مرسل الیه : کسی است ارسال کننده به عنوان گیرنده محموله خود در برگ بارنامه معرفی می نماید
  •   قرارداد حمل ونقل: برگه بارنامه ای است( قبض) بین متصدی حمل و نقل و ارسال کننده منعقد می گردد
نکته :شرکت با مشتریان عمده خود قرارداد منعقد می نماید دروره های زمانی معین اقدام به صدور بارنامه (قبض گیرنده) ارسال می نماید.

براساس ماده 378قانون تجارت قرارداد حمل ونقل تابع امر وکالت می باشد لذا براین اساس متصدی حمل و نقل کالای مورد دریافتی در یدش بصورت امانی بوده تا به مقصد مورد نظر ارسال کننده برساند ، دراین خصوص شرکت کالا رسانان چاپار برای حفظ حقوق مشتریان خود اقداماتی را درنظر گرفته است به شرح ذیل :
  •    بیمه نمودن محمولات دریافتی اعم از آتش سوزی ، حوادث غیر مترقبه وسرقت از زمان بارگیری تا تحویل کالا در مقصد،   •    صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال پرسنل شاغل در دفتر مرکزی   •    ملزم نمودن پیمانکاران طرف شرکت در سراسر کشور به بیمه نامه های که شرکت انجام داده است

اما باتوجه به یکسری عوامل احتمال وجود خسارات برای محموله های تحت تحویل متصدی وجود دارد براساس مواد ذیل قانون تجارت رعایت ننمودن این امور موجب می گردد که هیچ مسئولیتی و خسارتی به ارسال کننده تعلق نگیرد.

  •    ماده 379 قانون تجارت : ارسال کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل ونقل برساند آدرس صحیح مرسل الیه ،محل تسلیم مال ،عده عدل ،یا بسته وطرزعدل بندی ،وزن ومحتوی عدل ها،مدتی که مال باید د رآن مدت تسلیم شود راهی را که حمل باید ازآن ر ا بعمل آید ،قیمت اشیائی که گرانبها است خسارات ناشیه ا زعدم تعیین نکات فوق وی ازتعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود.
  •    ماده 380 قانون تجارت: ارسال کننده باید مواظبت نماید که مال التجاره بطرزمناسبی عدل بندی شود.خسارات بحری(آواری)ناشی ازعیوب عدل بندی بعهده ارسال کننده است.
  •    ماده 381 قانون تجارت : اگرعدل بندی عیب ظاهری داشته ومتصدی حمل ونقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.

مسئولیت بیمه های تحت پوشش کالاها بدین شرح است :

به موجب قرارداد بیمه آسیا با شرکت کالا رسانان از زمان تحویل گرفتن کالا از سوی متصدی حمل ونقل تا زمان تحویل به مرسل الیه می باشد که پس از اخذ بارنامه ( قبض ) مسئولیت متصدی حمل و نقل به اتمام خواهد رسد.

پیمانکاران :

شرکت کالارسانان در خصوص انجام فعالیت خود اقدام به انعقاد قراردادهای پیمانکاری در محدوده های معین از سطح یک استان و شهرستان با برابر تعریف نقشه جامع شهری نموده است که دراین خصوص پیمانکاران طرف قرارداد باید دارای شرایط اولیه و سپردن تضامن لازم جهت حفظ حقوق مشتریان عمده و فردی خود می باشد که اعم از ضمانت بانکی ، رهن های بانکی و چک می باشد ، لذا درصورت ایراد خسارتی و یا قصوری از سوی پیمانکار منجر به ورود خسارت گردد پس از تائید نهایی مراجع ذی صلاح موجب می گردد که از وجه الضمان پیمانکار وصول خواهد شد.

قوانین و ضوابط